Skip til primært indhold

Klagevejledning til unge og forældre

Enhver klage i forbindelse med anbringelse på ungdomsinstitutionen Egely kan indgives skriftligt eller mundtligt, telefonisk eller elektronisk.

Der er ingen krav om, hvad du skal skrive i en klage. Det er nok at skrive, at du klager, men det er en god idé at forklare, hvad du mener, der er forkert i sagen.

Ved mundtlige klager vil der blive udformet et notat, så det står helt klart, hvori klagen består.

Enhver klage vil blive behandlet seriøst, og der foretages en konkret vurdering i hver enkelt klagesag.

Når klagen er modtaget, sendes et modtagelsesbrev til klageren. Her vil der blive orienteret om, hvornår klagen forventes at kunne besvares.

Om klagen skal behandles af kommunen, regionen eller en tredje klageinstans er afhængig af det nærmere indhold af klagen. Nedenstående skema giver en oversigt over klagemulighederne.

Oversigt over klagemuligheder
Klager over Indbringes for
Afgørelser efter serviceloven

1. Bopæls-/anbringelseskommunen

2. Det Sociale Nævn

Børne- og Unge-udvalgets afgørelser Den sociale Ankestyrelse
Afgørelser i forbindelse med ungdomssanktion Domstolene
Domstolsafgørelser Anke til en højere retsinstans
Personalets magtanvendelse Bopæls-/anbringelseskommunen
Andre forhold på Egely Region Syddanmark
Afslag på udgangstilladelse I få tilfælde: Statsadvokaten

Hvis du er over 15 år

Hvis du er over 15 år, har du ret til at klage over afgørelser truffet af myndighederne.

Hvis du er over 12 år

Du har ret til at klage over afgørelser truffet af myndighederne.

Når du klager, går det ikke ud over behandlingen af din sag. Myndighederne skal respektere, at du bruger din ret til at klage for at få tjekket, om afgørelsen er korrekt.

At du har ret til at klage betyder

  • At myndighederne skal behandle din klage
  • At du er part i sagen
  • At du har ret til aktindsigt, dvs. til at læse, hvad der bliver skrevet om dig
  • At du har ret til at blive hørt i sagen
  • At du har krav på en begrundelse
  • At du har krav på klagevejledning
  • At du har ret til at udtale dig ved magtanvendelse
  • At du i visse tilfælde har ret til en advokat.

Klager over ophold på institutionen Egely

Klagen kan fx vedrøre personalets optræden (dog ikke magtanvendelse - se ovenfor), forplejningen eller omsorgens udøvelse.

Afleveres klagen på Egely, behandles den af ledelsen, så vidt muligt i mindelighed.
Såfremt der ikke kan gives medhold i klagen, orienteres klager om muligheden for at indbringe sagen for regionen.

Modtages klagen i regionen, sendes den altid til udtalelse på Egely.

Klager skal behandles og besvares skriftligt. Alle klager og udtryk for utilfredshed skal behandles seriøst, med åbenhed og respekt. Findes en klage åbenbart grundløs, skal dette meddeles klager skriftligt.

Klager over din kommunes afgørelse til Ankestyrelsen 

Hvis din kommune har truffet afgørelse om, at du skal have ophold på den sikrede institution Egely, eller at der skal være kontrol med dine breve og telefonsamtaler, kan du klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen på deres hjemmeside her. 

Du skal klage inden 4 uger efter, at du har modtaget en skriftlig afgørelse fra din kommune.

Klagen skal afleveres til din kommune, dvs. til din sagsbehandler i kommunen. Når klagen er modtaget, ser kommunen på sagen igen.  

Hvis du har ophold på Egely bestemt af retten

Hvis du har ophold på Egely som led i ungdomssanktion, og din kommune bestemmer, at du skal forblive der, overføres til eller tilbageføres til en sikret døgninstitution, kan du få sagen indbragt for retten.

Magtanvendelse

Anvendelse af fysisk magt kan bestå i fastholden og føren til et andet sted. Der kan også være tale om personundersøgelse, værelsesundersøgelse eller isolation.

Hvis du vil klage over magtanvendelse, skal du klage til din bopæls-/anbringelseskommune.

Klager over afgørelser fra kommunen kan indbringes for Det sociale Nævn.

APPFWU01V