Skip til primært indhold

Metoder og faglige tilgange

Vi arbejder helhedsorienteret og rehabiliterende med borgere med spiseforstyrrelser. Metodikken er baseret på evidens samt mange års erfaringer fra Pomonahuset.

Pomonahuset arbejder helhedsorienteret og rehabiliterende

Metodikken favner hele vejen omkring borgeren med de bedste tilgange fra behandlingspsykiatrien kombineret med det bedste fra socialpsykiatrien.

Brikker til puslespil.

I Pomonahuset laver borgere og medarbejdere sommetider puslespil.

Systemisk/narrativ tilgang

Tilgangen anvendes til at tale med borgere og pårørende om spiseforstyrrelsen og dens indgriben på en respektfuld måde.

Borgeren adskilles fra spiseforstyrrelsen, så parterne sammen kan se på spiseforstyrrelsen udefra.

Tilgangen muliggør at arbejde med spiseforstyrrelsen uden skyld og skam, skaber rum til nye fortællinger, og giver adgang til nye behandlingsveje og mestringsstrategier.

Mentaliseringsbaseret tilgang (MBT)

Tilgangen bruges til at skabe mening for egne og andres handlemønstre.
Herved kan andre perspektiver og forståelser bringes ind i samtaler borgerne imellem eller imellem borgere og medarbejdere.

MBT anvendes i den daglige miljøterapeutiske ramme - ikke som terapi, men ift. de hverdagsmæssige udfordringer, som borgerne kan stå i.

Miljøterapeutisk tilgang

I den miljøterapeutiske tilgang skabes en ramme for hverdagen med struktur og overbliksdannelse dagen igennem, som inkluderer måltidsstøtte og samvær.

Tilgangen handler om kompetencer til at skabe relationer, indgå i et fællesskab og om at genvinde tabte kompetencer ift. almindelig dagligdags levevis (ADL).

Der arbejdes med at skabe et almindeligt ungdoms- eller voksenliv med udgangspunkt i gældende kulturnormer.

Beroligende metoder

Vi arbejder med beroligende metoder flere gange i løbet af dagen.
Metoden består af forskellige redskaber, som borgeren kan bruge til at skabe ro, hvis spiseforstyrrelsen eller angsten dominerer.

Vi bruger kropsafgrænsning ved berøring, ballstick, pakning med tæpper, kugledyne, kuglestol, lette massageformer, Nada, vejrtræningsøvelser, grounding og kropsarbejde generelt.

Low arousal 2 (LA2)

Pomonahuset er i gang med at implementere og tilpasse LA2 til spiseforstyrrelsesområdet. Fokus i LA2 er på borgernes trivsel og at forebygge voldsomme episoder som fx selvskade.

I LA2 arbejder borgeren med sine mestringsstrategier ud fra LA2 trivselsplan, tryghedsplan, læringsplan og mestringsplan.
Metoden giver både borger og medarbejdere mulighed for at sætte ind løbende for at øge trivsel eller mindske affekt.

Kognitive behandlingstilgange

Tilgangen handler om at forstå sine tanker, følelser, fysiske fornemmelser og adfærd. Til det bruges mindfulness og medfølelsesfokuseret tilgang.

Vi bruger også visuelle redskaber som huskekort samt dags- og ugeskemaer, der hjælper borgeren til at få overblik og skabe en hverdagsstruktur.

Når man har en spiseforstyrrelse, er hjernen er ofte stresset, kan have massiv tankemylder og være påvirket af lav vægt.

De kognitive behandlingstilgange er ofte hjælpsomme til at få mere ro i hovedet og holde fast i sin motivation.

Psykoedukation

Metoden omhandler de somatiske og psykiske forhold, som spiseforstyrrelsen og andre lidelser bringer med sig. Metoden anvendes i individuelle samtaler med borgeren, hvor psykoedukationen kan kobles til noget konkret i borgerens liv. 

Her handler det om evidensbaseret viden om kroppen, mad, vægt og sundhed ift. hjernens funktion og tanker, samt hvordan forskellige lidelser og udfordringer interagerer.

Ernæringsterapi

I terapien indgår undervisning i spiseforstyrrelsens strategier ift. indtag af mad, risici ved udrensning, den fysiologiske påvirkning på kroppen, motion, m.fl.

Det giver borgeren bedre kendskab til egen spiseforstyrrelse og mulighed for at reducere antallet af akutte indlæggelser.

APPFWU02V