Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Socialcenter LillebæltpilAfdelingerpilEgelypilKlagevejledning for unge og forældre

Klagevejledning for unge og forældre

 

Enhver klage i forbindelse med anbringelse på Ungdomsinstitutionen Egely kan indgives skriftligt eller mundtligt, telefonisk eller elektronisk. 

Der er ingen krav om, hvad du skal skrive i en klage. Det er nok at skrive, at du klager, men det er en god idé at forklare, hvad du mener, der er forkert i sagen.
Ved mundtlige klager vil der blive udformet et notat, så det står helt klart, hvori klagen består.

 

Enhver klage vil blive behandles seriøst, og der foretages en konkret vurdering i hver enkelt klagesag.

Når klagen er modtaget, sendes et modtagelsesbrev til klageren. Her vil der blive orienteret om, hvornår klagen forventes at kunne besvares.

Om klagen skal behandles af kommunen, regionen eller en tredje klageinstans er afhængig af det nærmere indhold af klagen. Nedenstående skema giver en oversigt over klagemulighederne.

 

Oversigt:

 

Klager over:

Indbringes for:

Afgørelser efter serviceloven

1. Bopæls-/anbringelseskommunen

2. Det Sociale Nævn

Børne- & Unge-udvalgets afgørelser Den sociale Ankestyrelse
Afgørelser i forbindelse med ungdomssanktion Domstolene
Domstolsafgørelser Anke til en højere retsinstans
Personalets magtanvendelse Bopæls-/anbringelseskommunen
Andre forhold på Egely Region Syddanmark
Afslag på udgangstilladelse I få tilfælde: Statsadvokaten

 

Regler for ophold på en sikret døgninstitution

Reglerne for sikrede døgninstitutioner findes i Lov om Social Service og i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.
Andre regler findes i Straffelovens §74 a om ungdomssanktion, i Retsplejelovens §765 om varetægtsfængsling samt i Lov om Straffuldbyrdelse §78, stk. 2.

 

Hvis du er over 15 år

Hvis du er over 15 år, har du ret til at klage over afgørelser truffet af myndighederne.

Hvis du er over 12 år
Du har ret til at klage over afgørelser truffet af myndighederne.

Når du klager, går det ikke ud over behandlingen af din sag. Myndighederne skal respektere, at du bruger din ret til at klage for at få tjekket, om afgørelsen er korrekt.

 

At du har ret til at klage betyder:

  • at myndighederne skal behandle din klage
  • at du er part i sagen
  • at du har ret til aktindsigt, dvs. til at læse, hvad der bliver skrevet om dig
  • at du har ret til at blive hørt i sagen
  • at du har krav på en begrundelse
  • at du har krav på klagevejledning
  • at du har ret til at udtale dig ved magtanvendelse
  • at du i visse tilfælde har ret til en advokat

 

Hvis din kommune har truffet afgørelse om, at du skal have ophold på den sikrede institution Egely eller at der skal være kontrol med dine breve og telefonsamtaler, kan du klage over kommunens afgørelse til Det Ankestyrelsen på ttp://www.ast.dk

Du skal klage inden 4 uger efter, at du har modtaget en skriftlig afgørelse.

Klagen skal afleveres til din kommune, dvs. til din sagsbehandler i kommunen. Når klagen er modtaget, ser kommunen på sagen igen.  

Hvis du har ophold på Egely bestemt af retten

Hvis du har ophold på Egely som led i ungdomssanktion, og din kommune bestemmer, at du skal forblive der, overføres til eller tilbageføres til en sikret døgninstitution, kan du få sagen indbragt for retten.

 

Magtanvendelse

Anvendelse af fysisk magt kan bestå i fastholden og føren til et andet sted. Der kan også være tale om isolation.

Hvis du vil klage over magtanvendelse, skal du klage til din bopæls-/anbringelseskommune.

Klager over afgørelser fra kommunen kan indbringes for Det sociale Nævn.

 

Klager over ophold på institutionen

Klagen kan fx vedrøre personalets optræden (dog ikke magt-anvendelse, se ovenfor), forplejningen eller omsorgens udøvelse.

Afleveres klagen på Egely, behandles den af ledelsen, så vidt muligt i mindelighed.
Såfremt der ikke kan gives klager medhold, orienteres klager om muligheden for at indbringe sagen for regionen.

Modtages klagen i regionen, sendes den altid til udtalelse på Egely.

Klager skal behandles og besvares skriftligt. Alle klager og udtryk for utilfredshed skal behandles seriøst, med åbenhed og respekt. Findes en klage åbenbart grundløs, skal dette meddeles klager skriftligt.
 

Klage over afslag på udgangstilladelse

Ansøgninger om udgangstilladelse behandles efter Bekendtgørelse nr 200 af 25. marts 2004.
Afhængigt af på hvilket grundlag, man er anbragt på en sikret afdeling, er der forskellige regler for udgang.

Reglerne er ret komplicerede. Vi kan derfor kun opfordre til, at man sætter sig grundigt ind i sine rettigheder (brug linket til bekendt-gørelsen ovenfor) - evt. får hjælp af fx en jurist.

Kommer man ud for at få afslag på en ansøgning om udgang, er der kun i et enkelt tilfælde mulighed for at klage: Det drejer sig om unge anbragt efter straffelovens § 74 a, ungdomssanktion.
Ved visse former for udgange er det her politimesteren, der træffer afgørelsen. I enkelte af disse tilfælde kan afgørelsen indbringes for Statsadvokaten.
Dennes afgørelse kan derefter indbringes for Rigsadvokaten.
 

Er du i tvivl, kan du altid spørge Egelys medarbejdere.
Det er ikke altid, vi kan svare på stående fod, men vi kan undersøge spørgsmålet og vende tilbage.

Er der behov for yderligere uddybning, henviser vi til Region Syddanmarks notat, revideret september 2011, der kan læses her: Retningslinier for behandling af klager indenfor Region Syddanmarks sociale område 

 

Tilbage til forsiden

 

Søndergårdsvej

 


Siden er sidst opdateret 28-12-2016